Vedtægter

Danmarks Gåse-, Ande- og Kalkunavlerforening stiftet 7. december 1927

§ 1

Klubbens formål er – som specialklub under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl  – at samle opdrættere af gæs, ænder og kalkuner i alle varieteter og arbejde for yderligere udvikling af racerne, samt udveksle erfaringer medlemmerne imellem.

§  2

Klubbens virksomhed gennemføres bl.a. gennem årlig udstilling på landskåringsskuet (D.F.f.R.), gennem afholdelse af svømmefugle- og kalkundage, samt gennem rådgivende virksomhed m.v. til medlemmerne.

§ 3

Som medlemmer kan optages ethvert medlem af D-F-f-R., der måtte ønske det, idet medlemmer under 18 år betragtes som ungdomsmedlemmer uden stemmeret og med halvt kontingent. Ungdomsmedlemmer skal være fyldt 5 år, for at blive optaget. Det år de fylder 18 år, kører de året ud som ungdomsmedlem.

§ 3

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der så vidt muligt vælges med henblik på en rimelig landsdækning.

Medlemmerne vælges for to år adgangen, således at der afgår henholdsvis 3 og 2 medlemmer årligt. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og  sekretær.

§ 5

Klubbens regnskabsår går fra 1- januar til 31. december. Det afsluttende årsregnskab skal i revideret stand forelægges på den følgende ordinære generalforsamling.

Kontingentopkrævning udsendes omkring 1. februar, og betingelse for at deltage i klubbens præmiering på landskåringsskuet, samt for at få adgang til den ordinære generalforsamling er, at kontingentet er indbetalt senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og Ved lovlig indvarsling beslutningsdygtig, uanset det Fremmødte medlemsantal.

§ 7

Klubbens generalforsamling vedtager, hvilken måned næste års generalforsamling afholdes. Lovlig indvarsling finder sted i Tidsskrift for Racefjerkræavl  i det sidste udkommende nummer, måneden forud for generalforsamlingen. Dog senest april.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  • Plan for det kommende år
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Indkomne forslag, herunder udstillingsregler
  • Valg til bestyrelse, herunder en suppleant
  • Valg af en revisor og en revisorsuppleant
  • Indstilling af dommere til næste Landsudstilling
  • Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Afstemninger, der afgøres ved almindelig stemmeflertal, sker ved håndsoprækning, dog skriftligt, såfremt blot et medlem kræver det.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, og skal indkaldes snarest, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne kræver det, ved skriftligt at indsende motiveret dagsordenforslag til formanden. Indkaldelsen sker gennem Tidsskrift for Racefjerkræavl, og afholdelsen kan tidligst finde sted 14 dage efter, at nummeret er udkommet.

§ 9

Nærmere regler for udstilling, præmier m.v. fastsættes I klubbens udstillingsregler, der bringes til eventuel revision hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 10

Eksklusion af et medlem kan alene ske gennem en generalforsamlingsbeslutning.

§ 11

Klubben kan kun ophæves på en ekstraordinær generalforsamling alene indkaldt med dette for øje. Beslutning om ophævelse kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.

I tilfælde af klubbens ophævelse deponeres klubbens ejendele (protokoller, pokaler m.v.) hos Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, idet denne kan disponere over pokaler og midler i formålsparagraffens ånd.

 

***********************

 

Således ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Gylling d. 2. marts 2008

 

Alf Olesen, formand

Søren Peter Jørgensen, næstformand

Ib Thomsen, kasserer

Bente Jørgensen, sekretær

Christian Phil Jensen, bestyrelsesmedlem